در این مقاله قصد داریم که به بررسی عیب های متداول اتوکلاو بپردازیم و همچنین دلایل بروز چنین عیب ها را نیز به صورت کامل بررسی خواهیم نمود .

ردیفعیبدلایل
1در خلاء های اولیه میزان خلاءبه نقطه تنظیمی نمی رسد1. واشر در هوابند نیست
2. چمبر نشتی دارد
3. ترنسمیتر فشار خراب است
4. پمپ خلاء ضعیف شده
2دمای ژاکت به مقدار تعیین شده( 121 درجه ) نمی رسد1. کندانس بخار خارج نمی شود
2. ورود بخار به ژاکت محدود شده
3. فشار بخار و یا کیفیت بخار کم است
3دمای چنبر به دمای نقطه تنظیم نمی رسد1. بخار ورودی محدود است
2. کندانس بخار از چمبر خارج نمی شود
3. سنسور کنترل معیوب است
4سیکل در حال اجرا به مرحله استریل نمی رود1. دمای چمبر به دمای نقطه تنظیم نرسیده است
5در پایان سیکل در باز نمی شود1. شرط دمایی ) خنک شدن ( محقق نشده است
2. بخار پشت واشر تخلیه نشده است
3. موتور یا جک حرکت دهنده در معیوب است
6پس از اجرای سیکل جامدات درپوش ظروف به داخل ظروف می افتد1. در ظرف مناسب بسته نشده است
2. خلاء مرحله خشک کردن زیاد است
3. نرخ ورود هوا در مرحله هوا دهی زیاد است
7در پایان سیکل جامدات آب در ظروف باقی میماند1. تعادل دمایی بر قرار نشده و آب زیادی در ظروف
کندانس شده است
2. خلاء مرحله خشک کردن کم است
3. مدت زمان خشک کردن کم است
8پس از پایان سیکل استریل، محصولات استریل نمیشوند1. دمای استریل پایین بوده است
2. زمان استریل کافی نبوده است
3. هوا به طور کامل تخلیه نشده است
4. فیلتر ورود هوا آسیب دیده است
9آزمون نشتی خلاء ناموفق است1. چمبر نشتی دارد
2. واشر خراب است
3. شیرآلات ورودی یا خروجی هوا بندی نیست
10ازمون  BOWIE & DICKIE ناموفق است1. تخلیه هوا کامل صورت نگرفته
2. خلاء های اولیه کم است
3. محل قرار گیری اندیکاتور نامناسب است
11فشار چمبر بیش از نقطه تنظیم افزایش مییابد1. شیر اصلی کنترل کننده ورود بخار به چمبر آب بند نمی باشد
2. خروجی مسدود است
3. در ابتدا در چمبر بخار کندانس شده و از چمبر خارج نشده
است و با افزایش دمای ژاکت مجددا آب موجود بخار شده و
فشار بالا می رود
12کندانس بخار از ژاکت خارج نمی شود1. خروجی های ژاکت مسدود است
2. ترپ ها خراب هستند
3. فشار خط کندانس مثبت است
13سیکل استریل متوقف می شود1. کیفیت بخار ورودی پایین است و بخار خشک نیست
2. سنسور ها کنترلی خراب شده اند
14نشتی بخار از در1. واشر خراب است
2. فشار بخار پشت واشر افت کرده
3. واشر نیاز به روانکاری دارد
15حجم مایع درون ظرف در سیکل استریل مایعات کاهش یافته1.مدت زمان مرحله خنک سازی زیاد است
2. در چمبر خلاء نسبی ایجاد شده است