در این مقاله قصد داریم که به بررسی عیب های متداول در تعمیر اتوکلاو بپردازیم و همچنین دلایل بروز چنین عیب ها را نیز به صورت کامل بررسی خواهیم نمود .

ردیف

عیب

دلایل

1

در خلاء های اولیه میزان خلاءبه نقطه تنظیمی نمی رسد

1. واشر در هوابند نیست

2. چمبر نشتی دارد

3. ترنسمیتر فشار خراب است

4. پمپ خلاء ضعیف شده

2

دمای ژاکت به مقدار تعیین شده( 121 درجه ) نمی رسد

1. کندانس بخار خارج نمی شود

2. ورود بخار به ژاکت محدود شده

3. فشار بخار و یا کیفیت بخار کم است

3

دمای چنبر به دمای نقطه تنظیم نمی رسد

1. بخار ورودی محدود است

2. کندانس بخار از چمبر خارج نمی شود

3. سنسور کنترل معیوب است

4

سیکل در حال اجرا به مرحله استریل نمی رود

1. دمای چمبر به دمای نقطه تنظیم نرسیده است

5

در پایان سیکل در باز نمی شود

1. شرط دمایی ) خنک شدن ( محقق نشده است

2. بخار پشت واشر تخلیه نشده است

3. موتور یا جک حرکت دهنده در معیوب است

6

پس از اجرای سیکل جامدات درپوش ظروف به داخل ظروف می افتد

1. در ظرف مناسب بسته نشده است

2. خلاء مرحله خشک کردن زیاد است

3. نرخ ورود هوا در مرحله هوا دهی زیاد است

7

در پایان سیکل جامدات آب در ظروف باقی میماند

1. تعادل دمایی بر قرار نشده و آب زیادی در ظروف

کندانس شده است

2. خلاء مرحله خشک کردن کم است

3. مدت زمان خشک کردن کم است

8

پس از پایان سیکل استریل، محصولات استریل نمیشوند

1. دمای استریل پایین بوده است

2. زمان استریل کافی نبوده است

3. هوا به طور کامل تخلیه نشده است

4. فیلتر ورود هوا آسیب دیده است

9

آزمون نشتی خلاء ناموفق است

1. چمبر نشتی دارد

2. واشر خراب است

3. شیرآلات ورودی یا خروجی هوا بندی نیست

10

ازمون  BOWIE & DICKIE ناموفق است

1. تخلیه هوا کامل صورت نگرفته

2. خلاء های اولیه کم است

3. محل قرار گیری اندیکاتور نامناسب است

11

فشار چمبر بیش از نقطه تنظیم افزایش مییابد

1. شیر اصلی کنترل کننده ورود بخار به چمبر آب بند نمی باشد

2. خروجی مسدود است

3. در ابتدا در چمبر بخار کندانس شده و از چمبر خارج نشده

است و با افزایش دمای ژاکت مجددا آب موجود بخار شده و

فشار بالا می رود

12

کندانس بخار از ژاکت خارج نمی شود

1. خروجی های ژاکت مسدود است

2. ترپ ها خراب هستند

3. فشار خط کندانس مثبت است

13

سیکل استریل متوقف می شود

1. کیفیت بخار ورودی پایین است و بخار خشک نیست

2. سنسور ها کنترلی خراب شده اند

14

نشتی بخار از در

1. واشر خراب است

2. فشار بخار پشت واشر افت کرده

3. واشر نیاز به روانکاری دارد

15

حجم مایع درون ظرف در سیکل استریل مایعات کاهش یافته

1.مدت زمان مرحله خنک سازی زیاد است

2. در چمبر خلاء نسبی ایجاد شده است