شرکت پایا طب سرویس آماده عقد قرار داد با کیله مراکز پزشکی و صنعتی جهت تامین، نگهداری و تعمیر لوازم و دستگاههای مراکز مذبورمی باشد.