دستورالعمل نگهداری اتوکلاو

در این بخش قصد داریم درمورد دستورالعمل نگهداری اتوکلاو صحبت کنیم.

پیشنهاد می کنیم ابتدا مطلب رایج ترین مشکلات در اتوکلاو را مطالعه کنید.

نحوه نگهداری :

روزانه : صفحه کف اتوکلاو را از سوراخ آبگذر اتاقک جدا کرده , تمیز کنید .

لوازم فرعی مثل طبقات و سینی ها را با آب و صابون بشویید . سطح آب ژنراتور را کنترل کنید

هفتگی : آبگذر و درزها را تمییز کنید , سوپاپ اطمینان را بررسی کنید .

ماهانه : آب دستگاه را تعویض نمایید

هر 3 ماه : داخل و خارج دستگاه و قسمت بیرونی آبگذر را تمیز کنید

هر 6 ماه : دستگاه توسط نماینده سرویس تعمیر کار , بازرسی شود .

حال به دستور العمل نگهداری اتوکلاو میپردازیم:

دستورالعمل نگهداري روزانه توسط اپراتور :

1- واشر دور درب را كنترل كنيد تا چرب بوده و ذرات اضافي بر روي آن نباشد.

2- كنترل كنيد آب قطع نباشد.

3- روغن استكان واحد مراقبت هوا به اندازه كافي باشد.

4- آب موجود در استكان واحد مراقبت را خالي كنيد.

5- چنانچه از سيستم بخار مركزي استفاده مي كنيد كندانس موجود در لوله هاي ورودي را توسط شير تخليه كندانس خارج نماييد.

6- كنترل كنيد فشار داخل ژاكت بايد 5/3 الي 8/3 بار باشد.

7- كنترل كنيد فشار ورودي هوا بايد 6 بار باشد.

دستورالعمل نگهداري هفتگي :

1- استكان واحد مراقبت هوا را چنانچه آبي در آن جمع شده باشد تخليه نماييد.

2- استكان واحد مراقبت روغن را در صورت كم شدن ، بـا روغن موتور40 پرنمائيد .

3- داخل چمبر را با محلول غير اسيدي و صابوني تميز نماييد .

4- واشرهاي دور درب را بازديد نماييد و در صورت معيوب بودن و يا پارگي آنرا ترميم و يا در صورت نياز تعويض نماييد و با گريس مناسب چرب نماييد.

دستورالعمل نگهداري ماهانه :

1- شيرهاي اطمينان را مورد تست قرار دهيد تا از عملكرد صحيح آن مطمئن شويد.

2 – صافي هاي موجود در دستگاه را بازديد و در صورت نياز تميز نماييد .

3 – تله بخار هاي موجود در دستگاه را بازديد و از صحت عملكرد آن مطمئن شويد .

4 – دستــگاه را مورد تست قرار داده و در صورت وجود نشتي آنرا برطرف نماييد.

5 – دستگاه را مورد تست قرار داده وتمامي مراحل كاري را به دقت از نظر ترتيب و زمان بررسي كنيد در صورت وجود اشــكال مراتب را به شركت اطلاع دهيد .

دستورالعمل نگهداري فصلي ( هرسه ماه يك بار )

1 – شير هاي برقي مربوط به آب ورودي دستگاه را كنترل نماييد و از صحت عملكرد آن مطمئن شويد و در صورت نياز صافي هاي مرتبط را تميز نماييد.

2 – شير هاي پنوماتيك برقي را در حين كار كنترل نماييد و از صحت عملكرد آن مطمئن شويد .

3 – شير هاي پنوماتيك بادي را كنترل نماييد و از صحت عملكرد آن مطمئن شويد .

4 – شيرهاي يكطرفه دستــگاه را كنترل و از صحت عملكرد آن اطمينـان حاصل نماييد .

دستورالعمل نگهداری اتوکلاو هر شش ماه :

1 – اتصالات و محل اتصال به جك درب را كنترل نماييد .

2 – اتصالات پنوماتيك را كنترل نماييد .

3 – فيلتر ورودي هوا را كنترل نماييد و چنانچه لازم بود آنرا تعويض نماييد.

4 – پمپ وكيوم و اتصــالات مرتبط را كنترل نمــاييد و در صورت نيــاز بلبرينگ ها را گريس كاري نماييد.

5 – واشر هاي دور درب را از دستگاه خـارج كرده و محل قرارگيري آنرا كاملا تميز نماييد و در صورت نياز واشر را تعويض نماييد .

دستورالعمل نگهداری اتوکلاو سالانه :

1 – اتصالت مربوط به پمپ وكيوم را باز نماييد و داخل پمپ را با اسيد ضد رسوب مورد شستشو قرار دهيد .

2 – مولد بخار دستگاه را با اسيد ضد رسوب مورد شستشو قرار دهيد .

3 – المنتها و سنسور هاي مولد را با اسيــد ضد رسوب مورد شستشو قرار دهيد و در صورت نياز آنرا تعويض نماييد.

4 – دقت دستگاه كنترل دمــا را با يك ترمومتر كاليبره شده كنترل و در صورت نياز تنظيم نماييد.

5 – كليه مسيرهاي لولـــه كشي را كنترل كرده و در صورت وجود جرم گرفتگي آنرا تميز نماييد.

6 – دقت نشانگر هاي فشار در پنل دستگاه را كنترل نماييد.

7 – تنظيمات سوئيچ هاي فشار را جهت فشار لازم كنترل نماييد.